درباره ما

 

شرکت های ضعیف رقبای خود را نادیده می گیرند، شرکت های متوسط رقبای خود را کپی می کنند، شرکت های برنده رقبای خود را رهبری می کنند

فیلیپ کاتلر 

چرا رادوود؟